Denk breed

Zo breed mogelijk denken en daarbij ruimte geven om zichzelf en de eigen visies in vraag te stellen. Bij onszelf, onze studenten en het personeel. Durven denken, maar ook durven veranderen van denkwijze.

We vormen kritische studenten, breeddenkende geesten, die, los van elke intellectuele gemakzucht, open staan voor zelf-bevraging en -correctie. We zorgen voor een open kader waarin verschillende meningen, waarden, belangen en invalshoeken kunnen botsen en samensmelten. Hoe diverser de input, hoe sterker het eindresultaat.

Blijf onderzoeken

Onderzoek is het fundament van ons onderwijs. Maar kennis is tijdelijk. Die wereldbol stopt niet met draaien, dus wij ook niet. Elke dag opnieuw hangt de Universiteit Gent haar manier van onderwijzen vast aan de dynamiek van de wetenschap. Innovatieve theorieën, baanbrekende bevindingen en nieuwe data worden ingepast in onze manier van lesgeven. Dit leidt tot kruisbestuiving over alle disciplines heen!

Niet halsstarrig vasthouden aan de huidige manier van werken, maar steeds openstaan voor en zoeken naar nieuwe inzichten. Onderwijs betekent waarheden in vraag durven stellen, nieuwe paden ontdekken, de status quo doen vergeten.

Steun talent

Talent vinden, laten ontplooien en versterken, daar gaan we voor. Zo bouwen we niet alleen aan een veelzijdige en creatieve universiteit, maar stomen we jonge mensen ook klaar voor hun toekomst.

Iedereen start met gelijke kansen. Alle studenten krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van gender, culturele of sociale achtergrond. In elke discipline, hoe groot of klein dat talent ook is. Inclusief herkansing. Talent heeft soms meerdere keren nodig om zich te tonen, dus geloven wij rotsvast in het tweedekansenbeginsel.

Ook de zelfontplooiing van ons personeel staat hoog op de lijst. De juiste persoon op de juiste plaats. Iedereen alle kansen geven om zich verder te ontwikkelen binnen onze gemeenschap.

Bouw mee

Alleen is maar alleen. Daarom willen we als universiteit een kruispunt vormen waar visies, belangen en ideeën elkaar ontmoeten. Gelijk uit welke richting. Studenten, alumni, het personeel, de overheid en de bedrijfswereld krijgen de kans om mee te bouwen aan zowel inhoud als vorm van ons kwalitatief hoogstaand onderwijs. Pro-actief in het beleid en de uitbouw maar ook via evaluatie achteraf, met respect voor de onafhankelijkheid van onze universiteit.

Studentenparticipatie en studentenrechten zijn hierbij centrale waarden. De Universiteit Gent staat bekend om haar bijzonder actieve studenten. Een wisselwerking waar we trots op zijn.

Verleg grenzen

De wereld is zo groot als hoe ver je durft te kijken. Daarom bouwt de Universiteit Gent bruggen over de grenzen heen. We zetten onze deuren open voor studenten uit de gehele wereld en verwelkomen buitenlandse docenten en wetenschappelijk personeel. De frisse ideeën, andere invalshoeken en nieuwe visies die zij meebrengen, zorgen ervoor dat we onszelf constant kunnen verbeteren. Wat uiteraard de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek vooruit helpt.

Als universiteit willen we onze studenten en ons personeel internationale en interculturele bagage meegeven. We geven ze de kans om over de grenzen heen ervaring op te doen door samen te werken met collega’s en instellingen in het buitenland.

Kies kwaliteit

In alles wat we doen, naar buiten brengen en opbouwen streven we naar de hoogste kwaliteit. Daarom toetsen we onze visie en opleidingen geregeld af aan nationale en internationale normen.

Elke opleiding moet een duidelijk doel voor ogen hebben, relevant zijn binnen de maatschappelijke context, maar ook voldoen qua niveau, inhoud en oriëntatie. We zorgen ervoor dat onze opleidingen logisch opgebouwd zijn en letten erop dat de competenties, het programma, de werkvormen en de toetsing naadloos bij elkaar aansluiten.

Constante kwaliteitszorg en -verbetering zit in onze cultuur gebakken en daar communiceren we in alle openheid over naar al onze stakeholders. We zijn trots op het niveau van onze universiteit.

Zes pijlers, zes grote streefdoelen, zes kansen om als universiteit een platform voor talentvolle studenten, kwaliteitsvol onderwijs en innoverend onderzoek te betekenen. Binnen en buiten onze landsgrenzen.